වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

𝑰 𝒂𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒉𝒊𝒈𝒉 𝒍𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔- 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝑻𝒐𝒑 𝑵𝒐𝒕𝒄𝒉 ⚜️𝑽𝑰𝑷/ 𝑬𝑳𝑰𝑻𝑬 ⚜️ 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑬 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝑼𝑿𝑼𝑹𝑰𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑵𝑰𝑶𝑵𝑺𝑯𝑰𝑷 🥂 ✿︎❣︎❣︎ NOT FOR MEN As a charismatic and athletic 28-year-old male model, I specialize in providing tailored and unforgettable experiences for women, catering to their desires and creating an oasis of sensuality. I'm. SPA CEYLON. 5. Years. Working. Expireance. Male. Terapist. Ward. Place. Branch. NVQ. Leval. 3. Sertificate. Done. Srilanka. Foundation. SLF. IM. Qualified. Male. Terapist. My. Service. Now. Doing. Actress.. Bissness. Women's. Your. Privercy. My. Property. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ✔︎✔︎i guarantee 💯 you that, my service is ⚡100% safe ✔︎✔︎ ⚡100% privacy and 100% confidential ✔︎✔︎ ⚡100% satisfaction ✔︎✔︎✔︎ ⚡ genuine and 100% trusted ✔︎✔︎ ⚡works on clients requirements and interests ✔︎✔︎ 🙈8 inch with long lasting time❤️ Services I provided are listed below the massage types read all. 1. Seduction Massage: Indulge in the soothing strokes of a Swedish massage, combined with a touch of seduction, designed to release tension and awaken your senses. 2. Deep Connection Tension Release: Experience the art of deep tissue massage, expertly crafted to melt away stress and build a profound connection that transcends the physical. 3. Sensual Aromatherapy Delight: Engage your senses with a tantalizing aromatherapy massage, where exotic scents heighten the pleasure of every caress, leaving you in a state of blissful euphoria. Whether you prefer the comfort of your own space or the allure of a luxury hotel, my outcall services bring the ultimate relaxation to your doorstep. Day outings offer a chance to escape the routine, allowing us to explore the city together, creating memories beyond the massage table. For those seeking an intimate and personalized touch, home visits provide the perfect setting for an enchanting encounter. Allow me to transform your living space into a sanctuary of pleasure, where your desires are the only priority. 💥💦𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐃𝐄 :- ❣️ 𝐵𝑜𝑦 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 / 𝐻𝑢𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 ❣️ 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 ❣️ 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 & 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ❣️ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 & 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑖𝑐 𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ ❣︎ ❣️ 𝐷𝑒𝑒𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 & 𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐ℎ 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 💋 ❣️ 𝐵𝑜𝑜𝑏𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 / 𝑆𝑢𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑁𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦 ❣️ 𝐿𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑠𝑠𝑦 ℎ𝑎𝑟𝑑 & 𝑑𝑒𝑒𝑝, 𝐂𝐥𝐢𝐭 💦 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒 , 𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝐆-𝐒𝐩𝐨𝐭💦 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ❣️ 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 & 𝑆𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑜𝑛 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝐷𝑒𝑒𝑝& 𝐻𝑎𝑟𝑑 𝑓𝑢𝑐𝑘 ❣︎ ❣️𝑆𝑒𝑥 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (69, 𝐃𝐨𝐠𝐠𝐲, 𝐂𝐨𝐰𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐲, 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐰𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐜𝐡 , 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 & 𝐌𝐚𝐧𝐲 𝐦𝐨𝐫𝐞....) ❣️𝐶𝑢𝑚 𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑒 & 𝐵𝑜𝑑𝑦 (𝑶𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒏𝒍𝒚) ❣️𝑩𝑫𝑺𝑴 (𝑶𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒏𝒍𝒚) ❣️𝑭𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆𝒔 (𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄𝐒𝐎𝐌𝐄 & 𝐂𝐔𝐂𝐊𝐎𝐋𝐃) ❣️ 𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐈𝐓𝐓𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐒 ✔︎✔︎𝐀𝐍𝐃 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐀𝐒𝐖𝐄𝐋𝐋 Embrace a world of indulgence and connection with a male model who understands the art of seduction, leaving you yearning for more. Unveil a journey of sensuality and relaxation with my services, curated for the discerning tastes of women, girls, and ladies who crave the company of a 28 year-old athletic body

Full Service | 1 day ago
588 0
Lanka ads Superad image

ආයුබෝවන්🙏 Rayan SPA CEYLON...

𝑰 𝒂𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒉𝒊𝒈𝒉 𝒍𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔- 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝑻𝒐𝒑 𝑵𝒐𝒕𝒄𝒉 ⚜️𝑽𝑰𝑷/ 𝑬𝑳𝑰𝑻𝑬 ⚜️ 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑬 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝑼𝑿𝑼...

Colombo , Gampaha , Negombo

🌹Sansala, Beautiful, Shemale 🌹 🌹Full service Minuwangoda , මිනුවන්ගොඩ 🌹Live Cam OK , 0782002764 🌹 Gampha , Katunayaka , Dulapitiya , Weyangoda ❤️sansal 🌹Im MINUWANGODA 🌹Im SANSALA 🌹I m 26 years old . 🌹Im Shemale , lerdy boy. 🌸with out condom suck...ok 🌸 with condom A.N.A.L....ok 🌸lips kiss ..ok 🌸Bobb ..ok ( boobs size 34\) 🌸 Dike size 6.3 👩‍❤‍💋‍👩 THREESOME SERVICE 12,000 /= ( WITH TWO SHEMALES ) 🌹3500 / 1st. ( With out room ) 🌹6000 /2 st . ( With out room ) 🌹12000. / =Full nagit Unlimited shot ( 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐎𝐔𝐓 𝐑𝐎𝐎𝐌) 🚫NO VISIT 🚫 ❤️Live com ok ❤️ 🌹Minuts 15 - 1500. 🌹Minuts 20 - 2000. 🌹Minuts 30 - 3000. 💰 Ez chash 💰 Bank 🌹🌹Mama sansala .mama shemale kenk.100% 😍 Gampha 😍 Katunayaka 😍 Dulapitiya 😍 Weyangoda 🚫NO VISIT 🚫 💯ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මම නෙමේ නම් Service එක Free දෙනවා 💝Welcome Teens & Adults 🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න 🌹සුහදශිලී විශ්වාසනිය සහ උපරිම වින්දනයක් ලබාදිම මාගේ අරමුණ වේ. ❤️ call now 0782002764

She Male | 1 day ago
35K 1K
Lanka ads Superad image

🌹Sansala, Beautiful, Shema...

🌹Sansala, Beautiful, Shemale 🌹 🌹Full service Minuwangoda , මිනුවන්ගොඩ 🌹Live Cam OK , 078200276...

MINUWANGODA

හායී... මම හංසි අවු 25 SUCK OK WHITE SKIN RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY UNMARRIED GIRL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 TIME RS 6000/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0757992710 RAJAGIRIYA BATTARAMULLA රාජගිරිය බත්තරමුල්ල උදේ 9 රෑ 10 වෙනකම් ඉන්නවා •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO VISIT NO ANAL NO LIPS KISS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
3K 60
Lanka ads Superad image

හංසි 25 Y FULL SERVICE RS 6...

හායී... මම හංසි අවු 25 SUCK OK WHITE SKIN RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUS...

RAJAGIRIYA BATTARAMULLA

🌹මම නෙතු 🌹අවුරුදු 26 🌹cute unmarried girl 🌹💯 my real photos 🌹1 hour 1 shot 7000/= 🌹safety hotel room 🌹parking available 🌹sucking ok 🌹Boob suck ok 🌹any position 🚫no lip kiss 🚫no anel 🚫no night 🚫no visit 🌹Pls call jenuine customer 🌹 නෙතු 0759290940 🚫නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න. 🚫බීමතින් නොපැමිණීමට කාරුණික වන්න.

Full Service | 1 day ago
2K 60
Lanka ads Superad image

ෆුල් සර්විස් 7000/= බත්තරමු...

🌹මම නෙතු 🌹අවුරුදු 26 🌹cute unmarried girl 🌹💯 my real photos 🌹1 hour 1 shot 7000/= 🌹safe...

BATTARAMULLA

Please welcome Genuine Customers only🙏🏻🙏🏻🙏🏻 I am Ann Full Body Massage entrance Rs 1500/= Genuine massage,Feeling Massage & Happy Ending Cleaning rooms and attached bathrooms Vehicle Parking Available 🚗🚘🚙 Location-Kottawa 📞 0705551311 Call and get a appointment before you come.. හායි මම ඈන් ඉතාමත් සුවපහසු ඇගට දැනෙන හොද ෆුල් බොඩි මසාජ් එකක් ගන්න ඔයත් ආසද…. සුවපහසු කාමර සහා බාත්රූම්.. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ඇත. මම ඉන්නවා ඒ වෙනුවෙන් දැන්ම කෝල් එකක් දිලා වෙලාව වෙන් කරවා ගන්න කොට්ටාව📞0705551311

Massage | 2 days ago
3K 30
Lanka ads Superad image

Full Body Massage for Rs 15...

Please welcome Genuine Customers only🙏🏻🙏🏻🙏🏻 I am Ann Full Body Massage entrance Rs 1500/...

කොට්ටාව - Kottawa

🎟️#Hello all of you 🥒 🌼Ahinsa 🌼21 years With half face ok best pakeg 😋 My pakege details...🌸 🍄Bobs with pssy 😵 ☘️5 minit:1000 ⏰ 🍄bobs, pssy fngering 😛 ☘️10 minit:1500 ⏰ 🍄Full body & dildo (toy ) play jusout 😵‍💫 ☘️15 minit:3000 ⏰ 🍄Full boddy, dildo (toy) play ,jusout ,hot souds , durty talks,anel play 😛😵😵‍💫 ☘️20 minit: 4000 ⏰ 🍄Dress change or bikini show 👙 ☘️10:2500 ⏰ 🍄goldern shower or bathshow 🧼 ☘️10 minit:2500 ⏰ 🍄slave (feedom) ☘️15 minit:3000 ⏰ 🍄Roll play ⚪mom 👩‍🦰 ⚪Aunty 👩‍🦱 ⚪Girlfriend 👩‍❤️‍👨 ⚪office Girl 🙋‍♀️ ☘️15 minit 3000 ⏰ 🌹Video verification:300 💰 Thank you 🤝

Live Cam | 2 days ago
7K 540
Lanka ads Superad image

😘ආසම රසයට සැප 👅

🎟️#Hello all of you 🥒 🌼Ahinsa 🌼21 years With half face ok best pakeg 😋 My pakege deta...

International,Ampara,Anurad...

Hi!! 🙏 💟TAMIL & SINHALA කෙල්ලො දෙන්නෙක් , දෙන්නටම [6500 RS] TWO SHOT, TWO GIRLS 🧜 WE ARE TWO GIRLS 🧜 👩‍💼RASHMI ;- 27 YEARS 👩‍💼AMAA ;- 28 YEARS 💯real picture ➖➖➖➖➖➖➖ 🍃Great quality service from KOTTAWA DHELKADA කොට්ටාව දෙල්කද ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💋 Full service 6500 /=( TWO GIRLS TWO SHOT) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🍀Special feelings 👩‍❤‍💋‍👩 THREESOME 🆗 🍸 DRINKING 🆗 ........................................... 🚫No A.N.A.L 🚫 👄lip kiss 🆗 🍌Suck with condom 💃Any position 👅Licking 6️⃣9️⃣ 🚫no visit🚫 🚘Parking available ........................................... ලස්සනට තියෙන පිරිසිදු තැනක්... ආදරණීය සේවාවක් 💐 📲My Contact Number :0767795211

Full Service | 2 days ago
46K 2K
Lanka ads Superad image

TwO GrlS 6500/= (2 SHOT) KO...

Hi!! 🙏 💟TAMIL & SINHALA කෙල්ලො දෙන්නෙක් , දෙන්නටම [6500 RS] TWO SHOT, TWO GIRLS 🧜 WE ARE TWO GI...

KOTTAWA DHELKADA

🌞 🙏 Happy New Year 🙏🌞 ❤️‍🔥 📞0728387737 ❤️‍🔥 Location In Pasyala ( පස්යාල ) ❤️‍🔥 Hello ❤️‍🔥 I'm ශානී 🥰 ❤️‍🔥 I'm Doing Full Service ❤️‍🔥 My Age 32 Years ❤️‍🔥 My Real Photo & No Photo Shring ❤️‍🔥 My Skin Color Brown Skin ❤️‍🔥 Good Service ❤️‍🔥 🤙 ❌ No Video Fun ❌ 🤙 ❌ No Whatsapp Chat ❌ 🤙 ❌ No Visit 🤙 ❌ No Night 🤙 Please Jenuvin Customer 👍 🤙❌🍺❌ Please Do Not Come Drunk & Drugs Customers 🙏🙏 🌞 My Packages Price 👇 ❤️‍🔥 👉 පැයකට වන් ෂොට් Rs.5600/= With Anal 🍑 & With room { Room එකත් එක්ක } ❤️‍🔥 👉 One Hour , Two Shot පැයකට ෂොට් දෙකයි Rs.7100/= With Anal 🍑 ,{ Room එකත් එක්ක } ❤️‍🔥 👉 Two Hours Three Shot පැය දෙකට ෂොට් තුනයි Rs.10,100/= With Anal 🍑 , { Room එකත් එක්ක } 🌞 My Condition 👇 ❤️‍🔥 Lips Kiss OK 👄 ❤️‍🔥 Anel Ok [ Back Side ] 🍑🍌 ❤️‍🔥 69 Position Ok ❤️‍🔥 Boobs Suck Ok 👅👄 ❤️‍🔥 Boobs Size 38 ❤️‍🔥 Aney Position Ok ❤️‍🔥 Pussy Liking Ok 👅 ❤️‍🔥 Suck Ok { ඔබ රෝම ඉවත් කර පිරිසිදු නම් With Out Condam Suck Ok} 🍌 ❤️‍🔥 කොන්ඩම් නැතුව සක්කරනවා 🍌 ❤️‍🔥 Fuck With Condam 🍑🍌 ❤️‍🔥 👉 ඔබ කොණ්ඩම් රැගෙන ආ යුතුයි ❤️‍🔥 ❌ No Night ❤️‍🔥 ❌ No Visit ❤️‍🔥 I Giving Friendly Service 🥰 ❤️‍🔥🤙Call Time 8:00 Am & 10:00 Pm ❤️‍🔥🤙Please Call Me Jenuvin Customer 👍 ❤️‍🔥 👉 ❌🍺❌ Please Do Not Come Drunk & Drugs Customers 🙏 📞0728387737 ශානී ❤️‍🔥

Full Service | 2 days ago
4K 270
Lanka ads Superad image

Full Service ,Rs.5600/= Wit...

🌞 🙏 Happy New Year 🙏🌞 ❤️‍🔥 📞0728387737 ❤️‍🔥 Location In Pasyala ( පස්යාල ) ❤️‍🔥 Hello...

Pasyala

KANDY ෆුල් සර්විස් රු 8500/- ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs 8500 රූම් එකත් එක්ක මේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක. අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසකට දැන්ම එන්න HI I'M SHENULI 28 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL WHITE SKIN GIRL ••••••••••••••••••••••••••• BIG BOOBS SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH WHITE SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 8500/- WITH ROOM KANDY මහනුවර 0761936772 ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 days ago
3K 300
Lanka ads Superad image

KANDY FULL SERVICE SHENULI...

KANDY ෆුල් සර්විස් රු 8500/- ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs 8500 රූම් එකත් එක්ක...

Kandy නුවර මහනුවර

🎀𝗡𝗜𝗦𝗛𝗨 𝗦𝗛𝗘𝗠𝗘𝗟 𝗫𝗫𝗫 𝗥𝗔𝗧𝗛𝗠𝗔𝗟𝗔𝗡𝗔,𝗠𝗢𝗥𝗔𝗧𝗨𝗪, (𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 & 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗢𝗡𝗟𝗬 ) මම කලින් කොල්ලෙක් ? දැන් මම කෙල්ලෙක් වගෙ වෙනස් උනු කෙනෙක් මෙය මගෙ රියල් පොටොස් එක 💯💯 සුවර් 🌼𝐇𝐈 𝐍𝐈𝐒𝐇𝐔 𝐒𝐇𝐄𝐌𝐀𝐋 🌼𝐌𝐘 𝐀𝐆𝐄 22 🌼𝐑𝐀𝐓𝐇𝐌𝐀𝐋𝐀𝐍𝐀 🌼𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 & 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖 🌼𝐉𝐄𝐍𝐔𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐈𝐌𝐄𝐋 𝐑𝐈𝐘𝐀𝐋𝐘 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒 💯 𝐒𝐔𝐖𝐀𝐑...... 🌼𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋𝐀𝐁𝐋𝐄 24 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒 🍀𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 🌼1𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬 6500 🌼2𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬 11000 🌼𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 18000 🍀𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐨𝐥 .(𝐜𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐲) සෙර්විස් එක 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐫𝐭𝐚 ඔනි දේවල් කරන්න පුළුවන් .... මගෙන් ගැටලුවක් නැත....... 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐧.🌹 🍀 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐕𝐄𝐃𝐈𝐘𝐎 𝐂𝐀𝐌 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄 🌼5 𝐦𝐢𝐧 1500 🌼10 𝐦𝐢𝐧 2000 🌼15 𝐦𝐢𝐧 3500 🌼20 𝐦𝐢𝐧 4500 🌼30 𝐦𝐢𝐧 5000 (🍀𝐁𝐀𝐍𝐊 𝐂𝐎𝐌𝐀𝐑𝐒𝐈𝐀𝐋 & 𝐁𝐎𝐂, 𝐁𝐀𝐍𝐊 𝐏𝐄𝐏𝐎𝐋𝐄 𝐁𝐀𝐍𝐊 ) 𝐄𝐙 𝐂𝐀𝐒𝐇 𝐎𝐍𝐋𝐘. 🍀𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐨𝐥 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐧𝐥𝐲.. (𝐜𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐫 ට ඔනි විදිය කියන්න ඒ විදියට මගෙන් විඩියො ෆන් එක ලැබෙනවා ...මුදල් ගෙවන්න කලින් විඩියො කොල් ගන්න එපා ,, 𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐝𝐢𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐬𝐞𝐩𝐩 𝐬𝐥𝐢𝐩 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐦𝐞...... රිසිට් එක එවලා 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐠𝐚𝐧𝐧𝐚 .ම හට 𝐥𝐢𝐯𝐞 අරන් බලලා හොද ෆන් එකක් ගමු කොල්ලොනේ ,, 🍁(සල්ලි දලා මම 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤 කරන්නෙ නැ මන් 𝐣𝐞𝐧𝐮𝐦 𝐯𝐢𝐝𝐢𝐲𝐚𝐭𝐚 මහෙ පොටොස් දලා වැඩ කරන කෙනෙක් 𝐌𝐘 𝐍𝐈𝐒𝐇𝐔 𝐗𝐗𝐗 .. 🍀කොල් අරගෙන කාලය නස්ති කරන්න එපා කව්රුත් එකවගෙම මිනිස්සු .... 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 එක ඔනිනම් විතරක් 𝐜𝐨𝐥𝐥 𝐠𝐚𝐧𝐧𝐚 . 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐦 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐬𝐞𝐩 𝐦𝐚𝐬𝐞𝐠 දන්න ...............

Full Service | 2 days ago
11K 990
Lanka ads Superad image

🎀𝗡𝗜𝗦𝗛𝗨 𝗦𝗛𝗘𝗠𝗘𝗟 𝗫𝗫𝗫 𝗥𝗔𝗧𝗛𝗠𝗔𝗟𝗔...

🎀𝗡𝗜𝗦𝗛𝗨 𝗦𝗛𝗘𝗠𝗘𝗟 𝗫𝗫𝗫 𝗥𝗔𝗧𝗛𝗠𝗔𝗟𝗔𝗡𝗔,𝗠𝗢𝗥𝗔𝗧𝗨𝗪, (𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 & 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗢𝗡𝗟𝗬 ) මම කලින් කොල්ලෙක් ? දැන්...

Rathmalana රත්මලාන

දන්කොටුව මාරවිල ඒරියා ෆුල් සර්විස් රූ 5000 ❤️ Full Service Rs 5000/= 🙏 Hi, I’m Rithu🙋‍♀️ 💕 I’m 32 years old 💕 Im Doing Full service and Massage 🌷 💕 One hour Full Service Rs.5000/= with Room 🛑 Full Body Massage with Happy Ending with Room Rs 5000/= 💕 Massage and Full Service two hour Rs.7000/= With Room 💕 This is my real picture…💯 💕 All are doing with safety 🙏 💕 Today I’m staying at.👇 ✔️Dankotuwa ✔️Madampe ✔️Maravila 💕 Hidden Car park available 🚗🚗 💕 lip kiss ok 🌷 💕 Please contact genuine customers 💕 Verry good and Friendly service 💥🌷 💕 Rithu 0705078891 💕 DANKOUWA

Full Service | 2 days ago
9K 360
Lanka ads Superad image

ANAL OK මාරවිල , මාදම්පේ RS...

දන්කොටුව මාරවිල ඒරියා ෆුල් සර්විස් රූ 5000 ❤️ Full Service Rs 5000/= 🙏 Hi, I’m Rithu🙋‍♀️ 💕 I...

Maravila madampe මාරවිල මාද...

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු එකම මිලට වෙබ් අඩවි 4 ක දැන්වීම පලකර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න දැන් ලංකා ඇඩ්ස් වෙබ් අඩවියේ පලකරන සියලුම දැන්වීම් එස් එල් හා නාස්ට් ලංකා වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ පළවන බව සතුටින් දන්වා සිටිමු Lankaads.com Lanka-ad.com Sladds.com Nastilanka.com Verified AD AGENT 0778464636 0740322658 ✅ 100% GUARANTEED SERVICE. IF THIS SERVICE IS NOT RECEIVED, MONEY BACK GUARANTEED ✅ සේවාව සහතික කර ඇත. මෙම සේවාව නෙලැබුණහොත්, මුදල් ආපසු ගෙවීම සහතික කෙරේ 🔴සහනදායි මුදලකට ඔබගෙ දැන්විම කඩිනමින් පලකරිමට අවශ්‍යද??? 🛑 ඔබේ දැන්වීම Lankaads.com Lanka-ad.com Sladds.com Nastilanka.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636

Ad Agent | 2 days ago
1K 30
Lanka ads Superad image

එකම මිලට වෙබ් අඩවි 4 ක දැන්...

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු එකම මිලට වෙබ් අඩවි 4 ක දැන්වීම පලකර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න...

International,Ampara,Anurad...

AGE 28 REAL PHOTO ATTACHED ONLY CAM SHOW WITHOUT FACE VEGETABLE SHOW එකට SHOWER SHOW එක නොමිලේ SHOWER SHOW කතා PANTY SHOW 🤩 ONLY CAM SERVICE 🤩 LIVE CAM SHOW 100% GUARANTEED 💟❣️ HI DEAR CUSTOMERS! 👋 💟🌹IM දිල්කි බබා 🧖‍♀️♀️ Age 28 📲 0715236532 👉 LIVE CAM ONLY ⛔ NO FULL SERVICE ⛔ REAL LIVE CAM SHOW (WITHOUT FACE)📷🤳🎦 CLEAR CAMERA 📷 VEGETABLE FUN RS 2500/- MIN 20 💟 3 MINUTES 600 ( BOOBS ONLY ) 💟 5 MINUTES 1000 ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW) 🕑 10 MIN 1500/= 💰 ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW) 💋 15 MIN RS 2500 BOOB'S SUCKING AND LIKING SHOW 🕑 20 MIN 3000/= 💰 (B00BS – ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW VOICE SHOW ) 🕑 30 MIN 4500/= 💰 (B00BS – ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW VOICE SHOW VEGETABLE SHOW BOOBS MASSAGE SHOW 💙 LOVE Y CHAT 10 MIN RS 800/= ❤️ PANTS SHOW 10 MIN RS 1600/- 💘 FEMDOM SHOW 20 MIN RS 3000/- 🧡 SHOWER RS 4000/- 🧡 OPEN FACE SHOW WITH FACE MASK RS 4500/- COUPLE SEX SHOW 15 MIN RS 5000/- IF YOU NEED VIDEO VARIFICATION Rs.400 /= AFTER VARIFICATION REDUCE IT FROM PACKAGE.. විඩියෝ ඇම්තුම් මගින් තහවුරු කිරීම් සදහා 400 ක මුදලක් අයකරන අතර.. එම මුදල පසුව සේවා ගාස්තුවෙන් අඩු කරනු ලබයි. 👉 මුදල් දැමූ සැනින් සේවය ලබා දේ 💵 PAYMENTS METHOD 💵 🔴 BANK TRANSFER 🏧 💳 🔴 EZ CASH 👉 බොරු BANK රිසිට් එවීමෙන් වළකින්න. 👉 සේවාව අවශ්‍ය අය පමනක් CALL කරන්න. 👉බොරු කරන අය සහ නිකරුණේ ප්‍රශ්න අහන අය Block කරනු ලැබේ.. 👉 විශ්වාසදායක සේවාව. 👉 CALL ME ONLY GENUINE CLIENTS, don’t CALL TIME WASTERS 📲 0715236532 📲 NUMBER VERY RELIABLE SERVICE 👍& LOVELY 💕 SERVICE THANK YOU 🙏 HAVE a NICE DAY

Live Cam | 2 days ago
2K 120
Lanka ads Superad image

REAL GENUINE CAM SHOW

AGE 28 REAL PHOTO ATTACHED ONLY CAM SHOW WITHOUT FACE VEGETABLE SHOW එකට SHOWER SHOW එක නොමිලේ...

International,Ampara,Anurad...

RS 4500/- WITH ROOM FULL SERVICE ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්නම් කාමරය සමග රු 4500/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ↪️ HI SIR I AM NADI නදී ↪️ I AM DOING FULL SERVICE. 🩵 30 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💠 No ANL 💠 NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔃 PANNIPITIYA පන්නිපිටිය , KOTTAWA කොට්ටාව •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💘 FULL SERVICE ONE TIME RS 4500/- ⏭️ WITH HOTEL ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⏺️ THIS IS MY REAL PHOTO ↪️ REAL ESCORT GIRL 📲 THIS IS MY NUMBER 0776225307 🆗 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🆗 HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 days ago
2K 60
Lanka ads Superad image

REAL S..E..X..Y FUN WITH NA...

RS 4500/- WITH ROOM FULL SERVICE ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්නම් කාමරය සමග රු 4500/-...

PANNIPITIYA පන්නිපිටිය , KO...

AGE 25 SUCKING - LIKING OK රු 4000/- REAL UNMARRIED GIRL. කොලඹ තලවතුගොඩ එරීයා ෆුල් සර්විස් ඇත්තම ෆොටෝ එක UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 4000/- වයස අවුරුදු 25 තාරු 0718777451 COLOMBO - TALAWATHUGODA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 2 SHOTS 4000/- HOTEL ROOM RS 1500/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 days ago
5K 270
Lanka ads Superad image

උපරිම ලිංගික සැපකට. Unmarri...

AGE 25 SUCKING - LIKING OK රු 4000/- REAL UNMARRIED GIRL. කොලඹ තලවතුගොඩ එරීයා ෆුල් සර්විස් ඇත්තම...

Colombo TALAWATUGODA

//